Pravidla/Rules

Impera Master Flight  –  pravidla soutěže

Soutěž Mistrovství České republiky ve slalomech Impera Master Flight 2018 je určena pro omezený počet zkušených pilotů kategorie PF1 a PL1. Pro zařazení do soutěže musí mít jednotliví piloti dostatečné zkušenosti s létáním v omezeném prostoru v malých výškách, musí mít funkční radiokomunikační zařízení, platné doklady a pojištění v minimální výši limitu pojistného plnění 450 000 Kč.
Soutěžící musí být povinně vybaveni záchrannou vestou a mít upravené motory a nádrže tak, aby v případě pádu do vody za žádných okolností nemohlo dojít k úniku provozních kapalin.

Datum soutěže:
Registrace:     31.5.2019, 10:00-12:00
Briefing:           31.5.2019, 13:00
Trénink:           31.5. cca od 16:00 do setmění
                         1.6.2019 od 6:00
Závod              1.6.2019 po ukončení tréninkových kol
                         1.6.2019 17:00 finálová kola
Vyhlášení:        1.6.2019 cca 20:30

Náhradní termín:
Registrace: 7.6.2019
Trénink:       7.-8.6.2019
Závod:         8.6.2019
Vyhlášení:    8.6.2019

Pořadatel:       LAA ČR
Organizátor:    Paragliding Klub Brno

Organizační ředitel:     Jiří Kočař
Ředitel závodu:           Jaroslav Sura

Startovné:
1.800,-Kč(75,-EUR) - číslo účtu 2400559814/2010 - platba do 20.5.2019

platba na místě 2.280,-Kč(95EUR)

Ubytování:
V režii soutěžících, možnosti budou zveřejněny

Zadání:
Obletět rozmístěné pylony v co nejkratším čase.

Rozmístění pylonů - 4 pylony jsou rozmístěny v síti o rozměru 50 m x 50 m

Kategorie:
PF1, PL1

Popis:
Pilot nalétne ve směru startu do časové brány ve výšce max 1,5m tak, aby zapnul časovou bránu – jsou možné 2 nálety. Poté oblétne kolem pylonů v pořadí a směru dle nákresu. Jako poslední prolétne časovou bránu v opačném směru jako start. Na cílovou bránu je libovolný počet pokusů.
Soutěžící se v průběhu letu nesmí žádnou částí těla, rámu nebo PK dotknout žádné části pylonu nebo vodní hladiny a nesmí tělem letět nad úrovní pylonů. V případě dotyku s vodní hladinou se připočítává deset procent k času v daném kole za každý dotek, v případě doteku s pylonem se započítává dvacet procent k času v daném kole za každý dotek, v případě letu tělem ve vyšší výšce, než je výška pylonu, se započítává třicet procent k času v daném kole za první porušení, za druhé porušení je soutěžící v daném kole diskvalifikován.
Konkrétní zadání bude oznámeno na úvodním briefingu. V den tréninku bude možnost prolétnout danou trať, na základě výsledků z tréninku bude stanoveno pořadí soutěžících pro den závodu v pořadí od nejhoršího výsledku po nejlepší. V den závodů proběhnou dle podmínek a časových možností 2-3 závodní kola.

Hodnocení:
Časy se sčítají. Nejnižší součet časů vítězí. V případě nedokončení letu v daném kole se soutěžícímu započítává 1,5násobek druhého nejhoršího času v daném kole.
Výsledky budou vyhlášeny pro následující kategorie:
- MČR
- Impera Master Flight Open

kategorie PF1 a PL1

Diskvalifikace ze závodu:
Soutěžící může být ze závodu vyloučen za neuposlechnutí a vážné porušení pokynů pořadatelů, za porušení leteckých předpisů, za požití omamných a návykových látek.

Start a přistání:
Pro start a přistání budou vytyčeny plochy v blízkosti soutěžní tratě. Start bude probíhat výhradně na pokyn startéra vztyčením zelené vlajky. Před zahájením soutěžního letu se musí soutěžící pohybovat pouze ve vyhrazeném vyčkávacím prostoru, který bude určen na úvodním briefingu. Soutěžní let zahájí na pokyn traťového rozhodčího a uvedením startovního čísla na startovní tabuli, po ukončení soutěžního letu musí soutěžící v co nejkratším čase přistát do vyhrazeného přistávacího prostoru. V případě nutnosti přerušení soutěžního letu z jakéhokoliv důvodu se soutěžící vrátí do vyčkávacího prostoru a počká na pokyn k novému zahájení letu.

Bezpečnostní opatření:
Soutěžní let nelze zahájit v případě pohybu osob v prostoru trati, pokud se v prostoru trati vyskytnou osoby v průběhu soutěžního letu je soutěžící povinen let přerušit a vyčkat na nové uvolnění trati. Organizátor zajistí čluny na hlídání prostoru vyhrazeného pro závod a záchranu soutěžících v případě pádu do vody.

Vyhlášení výsledků:
Vyhlášení proběhne po ukončení závodu tak, aby bylo možno vyklidit v co nejkratším čase využívané prostory pro následné pořádání soutěže ohňostrojů.

 

Impera Master Flight 2018 - Rules of Competition

The Czech Republic Open Championship competition in the powered paragliding slalom - Impera Master Flight 2018 is designed for a limited number of experienced PF1 and PL1 pilots. To qualify for the competition, individual pilots must have sufficient experience of flying in limited space at low altitudes, they must have functional radiocommunication equipment, valid documents and insurance at a minimum amount of insurance benefit limit of CZK 450,000.

Competitors must be equipped with a life jacket and have modified engines and tanks in such a way that, in the event of a fall, the water can not be polluted under any circumstances.

Date of competition:
Registration:      31.5.2019, 10:00-12:00
Briefing:              31.5.2019, 13:00
Training:             31.5.-1.6.2019
Race:                  1.6.2019
Announcement: 1.6.2019

Replacement date:
Registration:    7.6.2019
Training:           7.-8.6.2019
Race:                8.6.2019
Announcement: 8.6.2019

Organizer:                   LAA ČR
Organizer:                   Paragliding Klub Brno

Organizational Director:          Jiří Kočař
Director of the race:                Jaroslav Sura

 

Entry fee:

1.800,-Kč(75,-EUR) account number 2400559814/2010 - payment to 20.5.2019

Payment on site 2.280,-Kč(95EUR)

Accommodations:

In the direction of the competitors.

Specification:

Bridle pylons deployed in the shortest possible time.

Layout of pylons - 4 pylons are distributed in a 50m x 50m

Category:

PF1, PL1

Description:

The pilot flies in the direction of the start to the time gate at a height of no more than 1.5m to turn on the time bar - 2-tones are possible. After that, it will fly around the pylons in the order and direction according to the drawing. As the last gate passes in the opposite direction as a start. There are no attempts at the destination gate.

Competitors during the flight must not touch any part of the body, the frame or the PK to touch any part of the pylon or water surface and should not fly over the body above the level of the pylons. If touching the water level, it adds 10 percent to the time in the given round for each touch; in the case of a pylon contact, twenty percent is counted to the time in that round for each touch, in the case of a body at a height higher than the height of the pylon, is counted thirty percent to the time in the given round for the first violation, the second violation being disqualified by the competitor in that round.

Specific assignments will be announced on the introductory briefing. On the day of training, there will be the possibility to fly the track, based on the results of the training, the order of the competitors for the race day will be determined, ranging from the worst to the best.

Rating:

Times are added. The lowest sum of times wins. In the event of a flight failure in a given round, the competitor is counted 1.5 times the second worst time in the round.

Disqualification from the race:

Competitors may be excluded from the race for disobedience and serious violation of organizer's instructions, for breach of aviation regulations, for ingestion of narcotic and addictive substances.

Start and Landing:

For start and landing, areas near the racetrack will be set. The start will only take place on the command of the starter by raising the green flag. Before the competition begins, the competitor must move only in the reserved waiting area, which will be specified on the initial briefing. The competition will be commenced on the instructions of the track referee and the starting number on the starting board, after the competition has ended, the competitor must land as soon as possible in the designated landing area. In the event of an interruption of a competitive flight for any reason, the competitor will return to the waiting area and wait for the instruction to re-start the flight.

Safety precautions:

A competitive flight can not be commenced in the case of movement of persons in the area of ​​the track if the person is in the course of the competition during the competitive flight, the competitor is obliged to interrupt the flight and wait for the new release of the track. The organizer will arrange the boats to watch the area reserved for the race and rescue the competitors in case of falling into the water.

Results announcement:

The announcement will take place after the end of the race so that it can be cleared in the shortest possible time the space used for the subsequent organization of the fireworks competition.